Có 1 kết quả:

ỷ toà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ ngồi có tấm bình phòng, chỉ nơi vua ngồi làm việc.