Có 1 kết quả:

phiến hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình cánh quạt.