Có 1 kết quả:

phiến hoặc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lừa gạt mà xúi giục người khác mà làm loạn, gây bạo động.