Có 1 kết quả:

phiến dương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho lan rộng ra. Làm lớn chuyện.