Có 1 kết quả:

phiến mã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ngựa đã bị thiến.