Có 2 kết quả:

diễm didiệm di

1/2

diễm di

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái then cài cửa

diệm di

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái then cài cổng.