Có 1 kết quả:

thủ hạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dưới tay, chỉ kẻ dưới quyền. Truyện Trê Cóc : » Cũng trong thủ hạ tôi đòi ra đây «.

Một số bài thơ có sử dụng