Có 1 kết quả:

thủ tả

1/1

thủ tả

giản thể

Từ điển phổ thông

viết tay, chép tay