Có 1 kết quả:

thủ sáo

1/1

thủ sáo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

găng tay, bao tay