Có 1 kết quả:

thủ cân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khăn tay. Khăn mùi xoa.

Một số bài thơ có sử dụng