Có 1 kết quả:

thủ chưởng

1/1

thủ chưởng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bàn tay

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn tay.