Có 1 kết quả:

thủ trượng

1/1

thủ trượng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gậy chống để đi