Có 1 kết quả:

thủ pháp

1/1

thủ pháp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thủ pháp, kỹ năng, kỹ thuật, kỹ xảo