Có 1 kết quả:

thủ cảo

1/1

thủ cảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

viết tay, chép tay