Có 1 kết quả:

thủ bút

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nét chữ do chính tay viết ra.

Một số bài thơ có sử dụng