Có 1 kết quả:

thủ tục

1/1

thủ tục

giản thể

Từ điển phổ thông

thủ tục, quy cách, quy trình, nghi thức