Có 1 kết quả:

thủ oản

1/1

thủ oản

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kỹ xảo, sự khéo léo