Có 1 kết quả:

thủ tý

1/1

thủ tý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cánh tay