Có 1 kết quả:

thủ nghệ

1/1

thủ nghệ

giản thể

Từ điển phổ thông

thủ công, kỹ nghệ, tài nghệ