Có 1 kết quả:

thủ thuật

1/1

thủ thuật

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thủ thuật, cách thức, phương pháp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép chữa bệnh bằng cách mổ xẻ.