Có 1 kết quả:

thủ lý

1/1

thủ lý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trong tầm tay, có thể làm được, có thể đạt được