Có 1 kết quả:

tài địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự giỏi giang và chỗ đứng cao trong xã hội.

Một số bài thơ có sử dụng