Có 1 kết quả:

tài học

1/1

tài học

giản thể

Từ điển phổ thông

học giỏi, học rộng