Có 1 kết quả:

tài học

1/1

tài học

phồn thể

Từ điển phổ thông

học giỏi, học rộng

Một số bài thơ có sử dụng