Có 1 kết quả:

tài cán

1/1

tài cán

giản thể

Từ điển phổ thông

tài năng, làm được việc