Có 1 kết quả:

tài đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự giỏi giang và nết tốt.