Có 1 kết quả:

tài kĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự giỏi giang khéo léo.