Có 1 kết quả:

tài trí

1/1

tài trí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tài trí, tài năng, khôn ngoan

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giỏi giang và nhiều mưu cao.

Một số bài thơ có sử dụng