Có 1 kết quả:

tài vọng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự giỏi giang và địa vị tiếng tăm.