Có 1 kết quả:

tài sơ học thiển

1/1

Từ điển phổ thông

bất tài, kém cỏi