Có 1 kết quả:

tài tú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giỏi giang.