Có 1 kết quả:

tài nghệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự giỏi giang về một ngành hoạt động nào.

Một số bài thơ có sử dụng