Có 1 kết quả:

tài bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự giỏi giang. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Ông Hi Văn tài bộ đã vào lồng, khi Thủ khoa khi Tham tán khi Tổng đốc đông « ( Hi Văn là hiệu của tác giả ).