Có 1 kết quả:

trát châm

1/1

trát châm

phồn thể

Từ điển phổ thông

trâm cứu