Có 1 kết quả:

phốc lạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh cho tả tơi rơi rụng.