Có 1 kết quả:

bái lạp

1/1

bái lạp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đẩy nhẹ, hích nhẹ