Có 1 kết quả:

đả kiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh cướp, ăn cướp.