Có 1 kết quả:

đả hô

1/1

đả hô

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngáy trong khi ngủ