Có 1 kết quả:

đả thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giỏi đánh nhau. Tay anh chị.