Có 1 kết quả:

đả quyền

1/1

đả quyền

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đấm bốc, đánh quyền Anh
2. đánh nhau