Có 1 kết quả:

đả tảo

1/1

đả tảo

phồn thể

Từ điển phổ thông

quét sạch, quét dọn