Có 1 kết quả:

đả liệp

1/1

đả liệp

phồn thể

Từ điển phổ thông

đi săn, lùng sục