Có 1 kết quả:

đả truân

1/1

đả truân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngủ gật