Có 1 kết quả:

đả toái

1/1

đả toái

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đập vỡ, phá huỷ

Một số bài thơ có sử dụng