Có 1 kết quả:

đả kết

1/1

đả kết

phồn thể

Từ điển phổ thông

thắt nút, buộc lại