Có 1 kết quả:

đả chế

1/1

đả chế

phồn thể

Từ điển phổ thông

rèn kim loại