Có 1 kết quả:

đả bại

1/1

đả bại

giản thể

Từ điển phổ thông

đánh bại, đánh thắng