Có 1 kết quả:

đả khai

1/1

đả khai

phồn thể

Từ điển phổ thông

đánh cho mở ra, đập cho mở ra

Một số bài thơ có sử dụng