Có 1 kết quả:

đả điểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sửa soạn sắp xếp, chuẩn bị đầy đủ.

Một số bài thơ có sử dụng