Có 1 kết quả:

thác phó

1/1

thác phó

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phó thác, giao phó